Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving www.dumasdesign.eu

 1. Juridische informatie

In overeenstemming met de informatieplicht vastgelegd in artikel 10 van Wet 34/2002, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeren wij u dat de eigenaar van het webdomein www.dumasdesign.eu VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE is 2018 , SL , waarvan de identificatie- en contactgegevens als volgt zijn:

Headline:   Vdm International Iberica Spain 2018, SL

Adres: Calle Isaac Peral 3 Benissa 03720 Alicante

CIF: B42594853

E-mailadres: info@dumasdesign.eu

Telefoon: 694493 476

data: Geregistreerd in het handelsregister van Alicante Volume 4149, Folio 136, Sectie 8, HA 161523, I/A 2

 

 1. Doel en toepassingsgebied

2.1.- Deze juridische kennisgeving stelt de algemene gebruiksvoorwaarden vast die de toegang, navigatie en gebruik van de website VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL (hierna WEBSITE genoemd) regelen, evenals de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het gebruik van de inhoud ervan . Bovendien kan de levering van bepaalde diensten of activiteiten in het kader van de WEBSITE ook onderworpen zijn aan andere bijzondere voorwaarden die kunnen worden vastgesteld en die, in voorkomend geval, de algemene gebruiksvoorwaarden van deze juridische kennisgeving vervangen, aanvullen en/of wijzigen.

2.2.- Deze WEBSITE is een dienst die VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL ter beschikking stelt aan internetgebruikers voor informatieve doeleinden, zodat zij op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

2.3.- De toegang tot en het gebruik van deze WEBSITE kent aan de bezoeker de toestand van GEBRUIKER toe en impliceert hun volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding, van genoemde toegang en/of gebruik, van elk van de gebruiksvoorwaarden die VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL bevat in deze juridische kennisgeving de versie die is gepubliceerd op het moment dat u deze opent. In deze zin wordt GEBRUIKER begrepen als de persoon die toegang heeft tot, bladert, gebruikt of deelneemt aan de diensten en activiteiten die op de WEBSITE zijn ontwikkeld.

2.4.- De GEBRUIKER verbindt zich ertoe om correct gebruik te maken van de WEBSITE, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, te goeder trouw, openbare orde, verkeersgebruik en deze juridische kennisgeving, in antwoord op VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL en tegen derden voor alle schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van het niet nakomen van genoemde verplichting.

 1. Toegang tot en gebruik van de Website

3.1.- Toegang tot deze WEBSITE is gratis en gratis, behalve met betrekking tot de kosten van aansluiting op het telecommunicatienetwerk dat wordt geleverd door de operator die door elke GEBRUIKER is gecontracteerd.

3.2.- De GEBRUIKER is verantwoordelijk voor het gebruik van de WEBSITE. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud.

 

 

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe om gepast, zorgvuldig en wettig gebruik te maken van de inhoud en diensten die VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL aanbiedt via de WEBSITE, wat inhoudt, bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot, het niet gebruiken ervan om:

 1. Gebruik valse identiteiten of vervang de identiteit van andere gebruikers bij het gebruik van de WEBSITE of haar diensten.
 2. Inhoud of propaganda van racistische, xenofobe of pornografische aard verspreiden, terrorisme bepleiten of mensenrechten aantasten.
 3. Veroorzaak schade aan de fysieke en logische systemen van VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL. , haar leveranciers of derden, computervirussen of andere fysieke en logische systemen introduceren die de bovengenoemde schade kunnen veroorzaken.
 4. Proberen toegang te krijgen tot en, waar nodig, de e-mailaccounts van andere gebruikers te gebruiken en hun berichten te wijzigen of te manipuleren.
 5. De inhoud van de WEBSITE reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar stellen of op enige andere manier openbaar communiceren, transformeren of wijzigen, voor commerciële doeleinden, op elk medium en met elk technisch middel, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de overeenkomstige rechten
 6. Introduceer of integreer de inhoud en/of diensten die op deze WEBSITE worden gepresenteerd als een zakelijke of professionele activiteit.
 7. Inbreuk maken op intellectuele of industriële eigendomsrechten die zijn afgeleid van de inhoud van de Website.
 8. Gebruik deze WEBSITE, of de inhoud en/of diensten die ervan worden verkregen, om activiteiten te ontplooien die in strijd zijn met de wet, de goede trouw of de openbare orde.

3.3.- VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL behoudt zich het recht voor om de toegang tot de WEBSITE op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken, evenals de levering van een of alle diensten die via de WEBSITE worden geleverd, te onderbreken, hetzij voor technische redenen, veiligheid of om een ​​andere reden.

 1. Bescherming van persoonsgegevens

4.1.- VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL verbindt zich ertoe om persoonlijke gegevens te verwerken op een manier die de rechten van de eigenaren respecteert, en in overeenstemming met de te allen tijde geldende gegevensbeschermingsregels.

4.2.- In elk bestaand gegevensverzamelingsformulier op de WEBSITE wordt basisinformatie over gegevensbescherming permanent beschikbaar gesteld aan de GEBRUIKER, met betrekking tot de identificatie van de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling, de doeleinden van de behandeling en de rechten die kunnen worden uitgeoefend door de belanghebbende, evenals een link naar aanvullende en gedetailleerde informatie over gegevensbescherming die is opgenomen in het privacybeleid van de WEBSITE. De uitdrukkelijke aanvaarding door de GEBRUIKER van het privacybeleid door het overeenkomstige vakje aan te vinken, is nodig om het formulier als voltooid te beschouwen en om het verzendproces te kunnen voltooien. De inhoud van genoemd privacybeleid kan worden gewijzigd om het aan te passen aan wetswijzigingen die zich kunnen voordoen, evenals aan criteria en standpunten die zijn uitgevaardigd door de controle-instanties.

 

4.3.- In het geval dat de GEBRUIKER vrijwillig een van de online formulieren voor het verzamelen van gegevens invult die beschikbaar zijn op de WEBSITE, verbindt hij zich ertoe nauwkeurige en waarheidsgetrouwe gegevens te verstrekken, evenals VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL op de hoogte te stellen van eventuele veranderingen hiervan. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de in onze formulieren gevraagde gegevens noodzakelijk om uw verzoek te kunnen verwerken.

4.4.- Als een GEBRUIKER persoonsgegevens van derden verstrekt, is hij verplicht om, met betrekking tot genoemde communicatie, te voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften, en in het bijzonder de plichten van wettigheid van de behandeling en de transparantieplicht. Met betrekking tot de eigenaar van de persoonlijke gegevens met betrekking tot de communicatie ervan aan VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL, ontslaat en vrijwaart deze van elke aansprakelijkheid.

4.5.- Kinderen jonger dan 14 jaar mogen hun persoonlijke gegevens niet via de WEBSITE verstrekken, waarvoor de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van hun ouders of voogden vereist is. Deze WEBSITE is in ieder geval niet gericht op minderjarigen.

 1. Intellectuele en industriële eigendom

5.1.- VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL, alleen of als rechtverkrijgende, is de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van deze WEBSITE, evenals de daarin opgenomen elementen (bijvoorbeeld afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten; handelsmerken of logo's, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.), eigendom van VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL of zijn licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.

5.2.- De reproductie, distributie, transformatie en openbare communicatie, inclusief de methode van beschikbaarstelling, van alle of een deel van de inhoud van de WEBSITE voor commerciële doeleinden, in elk medium en met alle technische middelen, zijn uitdrukkelijk verboden, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke autorisatie van VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL

5.3.- De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL te respecteren. U mag de elementen van de WEBSITE bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of in andere fysieke ondersteuning zolang deze uitsluitend en uitsluitend voor uw persoonlijk en privégebruik is. De GEBRUIKER dient zich te onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van enig beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat op de WEBSITE is geïnstalleerd.

 1. Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid

6.1.- De inhoud van deze WEBSITE is bedoeld voor informatieve doeleinden en voor het creëren van een communicatiekanaal met GEBRUIKERS, zonder dat de inhoud ervan wordt beschouwd als uitputtend advies over welke kwestie dan ook. VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL garandeert niet volledig de toegang tot alle inhoud, noch de volledigheid, juistheid, geldigheid of actualiteit ervan, noch de geschiktheid of bruikbaarheid voor een specifiek doel. VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL sluit, voor zover wettelijk toegestaan, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit, bij wijze van voorbeeld en niet beperkt tot: fouten of weglatingen in de inhoud, het niet beschikbaar zijn van de WEBSITE, of de overdracht van virussen of kwaadaardige of schadelijke programma's in de inhoud. VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL verklaart echter dat het technische maatregelen heeft genomen, binnen zijn mogelijkheden en de stand van de technologie, om de werking van de WEBSITE te garanderen en het bestaan ​​en de overdracht van virussen en andere schadelijke componenten naar GEBRUIKERS te voorkomen. .

6.2.- VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat de GEBRUIKER maakt van de diensten en inhoud van de WEBSITE, noch voor de meningen van GEBRUIKERS via forums, chats, blogs of andere tools. van deelname. De GEBRUIKER erkent en aanvaardt dat het gebruik van de WEBSITE, evenals zijn diensten en inhoud, op eigen risico en verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd.

6.3.- De GEBRUIKER is als enige verantwoordelijk voor de bijdragen en opmerkingen op deze WEBSITE en andere deelnametools, waarbij VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL zich het recht voorbehoudt om die, naar eigen goeddunken, terug te trekken. ongepast Voor publicatie.

 1. Links

7.1.- In het geval dat de WEBSITE links of hyperlinks naar andere internetsites bevat, zal VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL geen enkele controle uitoefenen over genoemde sites en inhoud. VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL aanvaardt in geen geval enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites van derden, noch garandeert het de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, omvang, waarachtigheid, wettigheid of geldigheid van enig materiaal of informatie opgenomen in een van de genoemde hyperlinks of andere internetsites. In die zin moeten de GEBRUIKERS, als ze daadwerkelijk kennis hebben van de onwettigheid van activiteiten die worden uitgevoerd via deze gelinkte webpagina's van derden, VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL onmiddellijk op de hoogte stellen zodat de toegangslink kan worden uitgeschakeld. naar hetzelfde

7.2.- Evenzo zal het opnemen van een link door VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL naar andere internetsites niet impliceren dat er enige vorm van relatie, associatie, samenwerking of afhankelijkheid is tussen VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL en de eigenaar van de website van derden.

 1. Recht op uitsluiting

8.1.- VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL behoudt zich het recht voor om de toegang tot de WEBSITE en/of de inhoud en diensten die daarop worden aangeboden, zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren of in te trekken aan die GEBRUIKERS die niet voldoen aan deze algemene gebruiksvoorwaarden of de bijzonderheden die zou kunnen worden vastgesteld

 1. Algemeen

9.1.- In geval van discrepantie tussen de bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden van elke specifieke dienst, prevaleren de bepalingen van de laatste.

9.2.- Als een bepaling of inhoud van deze juridische kennisgeving geheel of gedeeltelijk nietig of niet-toepasbaar wordt verklaard door middel van een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank of tribunaal, zal deze nietigheid of niet-toepassing geen invloed hebben op de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden, die voor alle doeleinden geldig blijven.

9.3.- De niet-uitoefening of uitvoering door VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL van enig recht of bepaling in deze gebruiksvoorwaarden vormt geen verklaring van afstand hiervan, tenzij deze schriftelijk wordt erkend en overeengekomen.

9.3.- t3>

9.4.- VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL kan de hier bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk wijzigen, en deze wijzigingen zijn geldig vanaf het moment van publicatie op de WEBSITE.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie

De relatie tussen VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL en de GEBRUIKER wordt beheerst door de bepalingen van de huidige Spaanse regelgeving. Voor de oplossing van een conflict en, tenzij anders bepaald door de wet, onderwerpen beide partijen zich, uitdrukkelijk afstand van enige andere jurisdictie, aan de rechtbanken en tribunalen van ALICANTE

Laatste update: APRIL 2022

 

.