Juridisk varsel

Juridisk merknad www.dumasdesign.eu

 1. Juridisk informasjon

I samsvar med informasjonsplikten fastsatt i artikkel 10 i lov 34/2002, om tjenester i informasjonssamfunnet og elektronisk handel, informerer vi deg om at eieren av nettdomenet www.dumasdesign.eu er VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018 , SL , hvis identifikasjon og kontaktinformasjon er som følger:

Overskrift:   Vdm International Iberica Spania 2018, SL

Adresse: Isaac Peral Street 3 Benissa 03720 Alicante

CIF: B42594853

Epostadresse: info@dumasdesign.eu

Telefon: 694493 476

data: Registrert i Mercantile Registry of Alicante Volume 4149, Folio 136, Section 8, HA 161523, I/A 2

 

 1. Objekt og anvendelsesområde

2.1.- Denne juridiske merknaden etablerer de generelle bruksbetingelsene som regulerer tilgang, navigasjon og bruk av nettstedet VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL (heretter NETTSTED), samt ansvaret som følger av bruken av innholdet. I tillegg kan levering av visse tjenester eller aktiviteter innenfor rammen av NETTSTEDET også være underlagt andre spesielle betingelser som kan etableres og som, der det er hensiktsmessig, erstatter, utfyller og/eller endrer de generelle bruksbetingelsene for denne juridiske merknaden.

2.2.- Dette NETTSTEDET er en tjeneste som VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL gjør tilgjengelig for Internett-brukere for informasjonsformål, for å kunne foreta eventuelle endringer den finner hensiktsmessige for sin design, konfigurasjon og innhold når som helst og uten forvarsel.

2.3.- Tilgangen og bruken av dette NETTSTEDET tilskriver den besøkende tilstanden til BRUKER og innebærer deres fulle og uforbeholdne aksept, fra nevnte tilgang og/eller bruk, av hver og en av bruksbetingelsene som VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018 , SL inkluderer i denne juridiske merknaden, i versjonen publisert på det tidspunktet du åpner den. I denne forstand skal BRUKER forstås som personen som får tilgang til, surfer, bruker eller deltar i tjenestene og aktivitetene som er utviklet på NETTSIDEN.

2.4.- BRUKEREN forplikter seg til å gjøre korrekt bruk av NETTSTEDET, i samsvar med gjeldende lover, god tro, offentlig orden, trafikkbruk og denne juridiske merknaden, ved å svare på VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL og mot tredjeparter for eventuelle skader som kan være forårsaket som følge av brudd på nevnte forpliktelse.

 1. Tilgang og bruk av nettstedet

3.1.- Tilgang til dette NETTSTEDET er gratis og gratis, bortsett fra i forhold til kostnadene for tilkobling til telekommunikasjonsnettverket levert av operatøren som er avtalt med hver BRUKER.

3.2.- BRUKER tar ansvar for bruken av NETTSIDEN. Dette ansvaret strekker seg til registreringen som er nødvendig for å få tilgang til visse tjenester eller innhold.

 

 

BRUKEREN forplikter seg til å gjøre hensiktsmessig, omhyggelig og lovlig bruk av innholdet og tjenestene som VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL tilbyr gjennom NETTSIDEN, som innebærer, for eksempel, men ikke begrenset, ikke å bruke dem til å:

 1. Bruk falske identiteter, eller erstatte identiteten til andre brukere når du bruker NETTSTEDET eller dets tjenester.
 2. Spre innhold eller propaganda av rasistisk, fremmedfiendtlig, pornografisk natur, som tar til orde for terrorisme eller angriper menneskerettigheter.
 3. Gjør skade på de fysiske og logiske systemene til VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL. , dets leverandører eller tredjeparter, introduserer datavirus eller andre fysiske og logiske systemer som sannsynligvis vil forårsake den nevnte skaden.
 4. Forsøk å få tilgang til og, der det er hensiktsmessig, bruke e-postkontoene til andre brukere og endre eller manipulere meldingene deres.
 5. Reprodusere, kopiere, distribuere, gjøre tilgjengelig eller på annen måte offentlig kommunisere, transformere eller modifisere innholdet på NETTSIDEN, for kommersielle formål, i et hvilket som helst medium og med noen tekniske midler, uten forutgående og uttrykkelig tillatelse fra eieren av den tilsvarende Rettigheter.
 6. Introduser eller inkorporer innholdet og/eller tjenestene som presenteres på denne NETTSIDEN som en forretnings- eller profesjonell aktivitet.
 7. Krenker eventuelle immaterielle eller industrielle rettigheter som stammer fra innholdet på nettstedet.
 8. Bruk dette NETTSTEDET, eller innholdet og/eller tjenestene hentet fra det, til å delta i aktiviteter som er i strid med loven, god tro eller offentlig orden.

3.3.- VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL forbeholder seg retten til å avbryte tilgangen til NETTSIDEN når som helst og uten forvarsel, samt å avbryte leveringen av noen eller alle tjenestene som tilbys gjennom den, enten av tekniske årsaker, sikkerhet, eller av andre grunner.

 1. Beskyttelse av personopplysninger

4.1.- VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL forplikter seg til å behandle personopplysninger på en måte som respekterer rettighetene til sine eiere, og i samsvar med de til enhver tid gjeldende databeskyttelsesforskriftene.

4.2.- I hvert eksisterende datainnsamlingsskjema på NETTSIDEN gjøres grunnleggende databeskyttelsesinformasjon permanent tilgjengelig for BRUKER, angående identifikasjon av personen som er ansvarlig for behandlingen, formålene med behandlingen og rettighetene som kan utøves av interessert part, samt en lenke til ytterligere og detaljert databeskyttelsesinformasjon inkludert i personvernreglene til NETTSIDEN. Brukerens uttrykkelige aksept av personvernreglene ved å merke av den tilsvarende boksen, vil være nødvendig for at skjemaet skal anses som utfylt og for å kunne fullføre sendingsprosessen. Innholdet i nevnte personvernpolicy kan endres for å tilpasse den til lovendringer som kan forekomme, samt til kriterier og posisjoner utstedt av kontrollmyndighetene.

 

4.3.- I tilfelle BRUKER frivillig fyller ut noen av online datainnsamlingsskjemaene som er tilgjengelige på NETTSIDEN, forplikter de seg til å gi nøyaktige og sannferdige data, samt å varsle VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL om eventuelle endringer av disse . Med mindre annet er uttrykkelig angitt, er opplysningene som er bedt om i skjemaene våre nødvendige for å kunne behandle forespørselen din.

4.4.- Hvis en BRUKER oppgir personopplysninger fra tredjeparter, er de forpliktet til å overholde, i forhold til nevnte kommunikasjon, alle forpliktelser som følger av gjeldende databeskyttelsesforskrifter, og spesielt lovlighetspliktene til behandlingen og plikt til åpenhet. Når det gjelder eieren av personopplysningene i forhold til kommunikasjonen derav til VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL, fritar og holder den uskadelig fra ethvert ansvar.

4.5.- Barn under 14 år har ikke lov til å oppgi sine personlige data via NETTSIDEN, og krever forhåndsgodkjenning fra foreldre eller foresatte. I alle fall er denne NETTSIDEN ikke rettet mot mindreårige.

 1. Intellektuell og industriell eiendom

5.1.- VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL, i seg selv eller som rettighetshaver, er eieren av alle de immaterielle og industrielle eiendomsrettighetene til denne NETTSIDEN, så vel som elementene deri (for eksempel bilder, lyd, lyd) , video, programvare eller tekster; varemerker eller logoer, fargekombinasjoner, struktur og design, utvalg av materialer som brukes, dataprogrammer som er nødvendige for drift, tilgang og bruk, etc.), eid av VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL eller dets lisensgivere . Alle rettigheter forbeholdt.

5.2.- Reproduksjon, distribusjon, transformasjon og offentlig kommunikasjon, inkludert dens metode for å gjøre tilgjengelig, av hele eller deler av innholdet på NETTSIDEN for kommersielle formål, i ethvert medium og med noen tekniske midler, er uttrykkelig forbudt. , uten forutgående og uttrykkelig tillatelse fra VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL

5.3.- BRUKEREN forplikter seg til å respektere de intellektuelle og industrielle eiendomsrettighetene som eies av VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL Du kan se elementene på NETTSIDEN og til og med skrive ut, kopiere og lagre dem på datamaskinens harddisk eller i annen fysisk støtte så lenge det er, utelukkende og eksklusivt, for din personlige og private bruk. BRUKER må avstå fra å slette, endre, unnvike eller manipulere noen beskyttelsesanordning eller sikkerhetssystem som ble installert på NETTSIDEN.

 1. Utelukkelse av garantier og ansvar

6.1.- Innholdet på dette NETTSTEDET er for informasjonsformål og for å skape en kommunikasjonskanal med BRUKERE, uten at innholdet anses som uttømmende råd i noen sak. VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL garanterer ikke fullt ut tilgang til alt innhold, heller ikke dets fullstendighet, korrekthet, gyldighet eller aktualitet, eller dets egnethet eller nytte for et bestemt formål. VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL ekskluderer, i den grad det er tillatt ved lov, ethvert ansvar for skader av enhver art som oppstår fra, som eksempel og ikke begrensning: feil eller utelatelser i innholdet, manglende tilgjengelighet av NETTSTEDET, eller overføring av virus eller ondsinnede eller skadelige programmer i innholdet. Imidlertid erklærer VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL at de har vedtatt tekniske tiltak, innenfor sine muligheter og teknologiens tilstand, for å garantere driften av NETTSIDEN og unngå eksistens og overføring av virus og andre skadelige komponenter til BRUKERNE. .

6.2.- VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL er ikke ansvarlig for bruken som BRUKER gjør av tjenestene og innholdet på NETTSIDEN, og heller ikke for meningene som uttrykkes av BRUKERNE gjennom fora, chatter, blogger eller andre verktøy. av deltakelse. BRUKER erkjenner og aksepterer at bruken av NETTSIDEN, samt dens tjenester og innhold, utføres på eget ansvar og risiko.

6.3.- BRUKEREN vil være eneansvarlig for bidragene og kommentarene som gis på denne NETTSIDEN, og andre deltakelsesverktøy, og forbeholder VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL retten til å trekke tilbake de som etter eget skjønn finner upassende for publisering .

 1. Lenker

7.1.- I tilfelle NETTSTEDET inneholder lenker eller hyperlenker til andre internettsider, vil VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL ikke utøve noen kontroll over nevnte nettsteder og innhold. I intet tilfelle vil VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL påta seg noe ansvar for innholdet på tilknyttede tredjeparts nettsteder, og det vil heller ikke garantere teknisk tilgjengelighet, kvalitet, pålitelighet, nøyaktighet, amplitude, sannhet, lovlighet eller gyldighet av noe materiale eller informasjon inneholdt i noen av nevnte hyperkoblinger eller andre internettsider. I denne forstand, hvis BRUKERNE har effektiv kunnskap om ulovligheten til aktiviteter utført gjennom disse koblede tredjeparts nettsidene, må de umiddelbart varsle VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL slik at tilgangslenken kan deaktiveres. til det samme

7.2.- På samme måte vil inkludering av en hvilken som helst type kobling av VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL til andre nettsteder ikke innebære at det er noen form for relasjon, assosiasjon, samarbeid eller avhengighet mellom VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL og eier av tredjepartsnettstedet.

 1. Utelukkelsesrett

8.1.- VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL forbeholder seg retten til å nekte eller trekke tilbake tilgang til NETTSIDEN og/eller innholdet og tjenestene som tilbys deri, uten forvarsel, til de BRUKERE som ikke overholder disse generelle bruksvilkårene eller opplysninger som kan fastslås.

 1. Generell

9.1.- I tilfelle uoverensstemmelse mellom bestemmelsene i disse generelle bruksvilkårene og de spesielle betingelsene for hver spesifikk tjeneste, skal bestemmelsene i sistnevnte ha forrang.

9.2.- Hvis noen bestemmelse eller innhold i denne juridiske kunngjøringen blir erklært ugyldig eller uanvendelig, helt eller delvis, ved hjelp av en endelig beslutning av en kompetent domstol eller domstol, vil ikke nevnte ugyldighet eller ikke-anvendelse påvirke de gjenværende bestemmelsene i bruksbetingelsene, som forblir gyldige for alle formål.

9.3.- Ikke-utøvelse eller utførelse av VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL av rettigheter eller bestemmelser i disse bruksbetingelsene vil ikke utgjøre en fraskrivelse av det samme, med mindre dette er bekreftet og samtykket skriftlig.

9.4.- VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL kan endre helt eller delvis og når som helst betingelsene som er bestemt her, og nevnte modifikasjoner vil være gyldige fra øyeblikket de publiseres på NETTSIDEN.

 1. Gjeldende lov og jurisdiksjon

Forholdet etablert mellom VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL og BRUKER vil bli styrt av bestemmelsene i gjeldende spanske forskrifter. For å løse enhver konflikt, og med mindre annet er bestemt av loven, sender begge parter seg, uttrykkelig frafallende annen jurisdiksjon, til domstolene og tribunalene i ALICANTE

Siste oppdatering: APRIL 2022