Angrerett

11.- ENDRINGER / RETUR

11.1.- En caso de que el CLIENTE deseara cambiar un producto adquirido, por motivos de preferencia de color u otra razón distinta de la no conformidad del producto, podrá comunicárnoslo tan pronto reciba el pedido, a través de nuestra direcciónas de correeu info. . En tal caso, le confirmaremos lo ante posible si procede o no el cambio, en funksjon de la disponibilidad del producto de que se trate y del cambio solicitado. Ingen podemos garantizar el cambio de producto solicitado.

11.2.- En todo caso, el cambio del producto estará condicionado a que el CLIENTE nos devuelva el producto inicialmente adquirido en perfectas condiciones, en el plazo de 14 días naturales a partir de la fecha en que le confirmemos que procede realizar el cambio solicitado. El CLIENTE deberá asumir los gastos devolución del producto. Ingen obstant consultar los terminos y condiciones.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

11.- ENDRINGER / RETUR

11.1.- I tilfelle KUNDEN ønsker å endre et kjøpt produkt, på grunn av fargepreferanse eller annen grunn enn produktets manglende samsvar, kan du gi oss beskjed så snart du mottar bestillingen, via vår e-postadresse info@dumasdesign.eu. I dette tilfellet vil vi så snart som mulig bekrefte om endringen er passende eller ikke, avhengig av tilgjengeligheten til det aktuelle produktet og den forespurte endringen. Vi kan ikke garantere den forespurte produktendringen.

11.2.- Uansett vil endringen av produktet være betinget av at KUNDEN returnerer produktet som opprinnelig ble kjøpt i perfekt stand, innen 14 kalenderdager fra datoen da vi bekrefter at den forespurte endringen er riktig. KUNDEN må bære kostnadene ved å returnere produktet. Se imidlertid vilkårene og betingelsene.