Sekretesspolicy

POLITIK PRIVATLIV

de www.dumasdesign.eu

I enlighet med vad som föreskrivs i lagstiftningen
vigente en lo relativo a la protección de datos el Reglamento
Europeo 2016/679 (RGPD) y la ley orgánica 3/2018 de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales (LOPD) a continuación le comunicamos el
behandling som vi gör av dina uppgifter:

 ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus
datos?

Titular:   Vdm International
Iberica Spanien 2018, S.L.

Domicilio: Calle Isaac Peral 3 Benissa 03720 Alicante  

CIF: B42594853

Riktlinje för elektronisk post: info@dumasdesign.eu

Teléfono: 694493 476

Datos
registrales:
Inscrita en el Registro mercantil de Alicante Tomo
4149, Folio 136, Sección 8, H A 161523, I/A 2

¿Con qué
hur behandlar vi dina personliga uppgifter? Dina personliga uppgifter används endast
utilizarán para las siguientes finalidades y legitimaciones:

Como
Usuario de la Web
(kontaktformulär/mail som skickats till de
korrigeringsadresser som visas på sidan): Dina uppgifter kommer att användas
för att ge svar på dina frågor om information, kommentarer eller
önskemål om kontaktuppgifter eller korrigeringsadresser
som visas på vår hemsida och upprätthålla kommunikationen med den intresserade. Legitimation:
Konsultation/förfrågan om förhandsavtal
(begäran om förskottsbetalning eller konkret information om en produkt eller tjänst)
conforme a los Art. 6.1.a) y Art.6.1. b) del RGPD respectivamente.

Como
suscriptor del boletín o Newsletter:
Vi använder din e-post för att
remitirle información sobre noticias del sector, servicios, actividades,
kampanjer och erbjudanden från ansvarig. Om du har skrivit en förfrågan till la
Nyhetsbrev eller har accepterat att få reklaminformation skickad till dig, le
Vi informerar om att vi genomför uppföljningen av våra kampanjer och utskick,
med hjälp av en analys av aktiviteten hos destinatärerna för dessa företag (öppning av
los correos remitidos, pulsación de los enlaces contenidos en los correos etc.)
Legitimation:
Överlåtelse som genomförs med stöd av samtycke från den berörda parten Art. 6.1.a) del
RGPD

Como
seguidor en Redes Sociales:
De uppgifter som du har lagt ut på sociala medier
används för att upprätthålla ett ömsesidigt uppföljande av våra berättelser och för att
kontakta oss hela tiden via det valda sociala nätverket. Vi hanterar de
kommunikationer med hjälp av dessa i enlighet med de villkor och bestämmelser som gäller för
La information alltid la recibirá a través de la red social
en cuestión y mientras sea seguidor del responsable en la misma. Cada una de
dessa sociala medier innehåller egna villkor och bestämmelser och är
Legitimación: Tratamiento realizado en base al consentimiento del interesado Art.
6.1.a) del RGPD

Konto
användare registrerad:
Datauppgifter
som lämnas in via registreringsformuläret kommer att behandlas med målet att
att skapa ett konto för ditt register som identifierad användare, vilket gör att du
tillåta att du vid köp/pedidos på vår webbplats registrerar din information till
när det gäller att göra framtida inköp/pedidos, underlätta inköpsprocessen, etc.
como acceder a la información de sus pedidos y seguir su estado. Legitimación: el tratamiento es necesario para la aplicación a petición del interesado
este de medidas precontractuales conforme al art. 6.1 b) del RGPD

 

 

Como
cliente:
Dina uppgifter kommer att användas för att hantera relationen som kund hos
nuestra empresa, así como las compras online y la gestión económica derivada. Legitimación: en base a la relación contractual Art.6.1. b) y
fullgörande av rättsliga förpliktelser inom det ekonomiska och skattemässiga området Art.
6.1.c) del RGPD

Como proveedor: Dina uppgifter kommer att användas för att hantera relationen som leverantör av
nuestra empresa, así como la gestión económica derivada. Legitimación: en base a la relación contractual Art.6.1. b) y cumplimiento de
rättsliga förpliktelser på det ekonomiska och skattemässiga området Art. 6.1.c) i RGPD

¿POR
HUR LÄNGE BEVARAR DU DINA PERSONUPPGIFTER?

De personuppgifter som vi lämnar ut kommer att vara
conservados mientras se mantenga nuestra relación contractual o mercantil. No obstante,
från och med dagen för avslutandet av vårt avtalsförhållande eller
mercantil dina uppgifter serán conservados:

Under tiden som den begärda relationen pågår eller återkallas
samtycke, tidpunkt då vi ska börja bevara dem på ett korrekt sätt
bloqueados para atender posibles responsabilidades nacidas del tratamiento de
dina personuppgifter i högst 3 år.

Som kund eller leverantör: Cuatro Años a efectos
fiscales: Los libros de contabilidad y otros libros registros obligatorios
enligt den tributrättsliga norm som gäller (IRPF, IVA, IS osv.). Artiklarna 66 a
70 Ley General Tributaria. Seis años a efectos mercantiles: Libros,
Correspondencia, documentación y justificantes Facturas emitidas y recibidas, Contratos,
documentos bancarios, etc.). Art. 30 Código Comercio.

Como
Usuario de la Web:
Bevaras tills de uppfyller sin finalitet eller tills de
nos revoque el consentimiento prestado.

Como
suscriptor del boletín o Newsletter:
Serán conservados hasta que nos revoque el
Consentimiento prestado.

Como
seguidor redes sociales:

Kommer att bevaras tills vi återkallar
det samtycke som lämnats eller
Dejes de seguirnos o marques ya no me gusta.

Kan använda registrerad användare: Hur kan vi kommunicera med dig
su intención de eliminar su registro como cliente.

¿Har du skyldighet att underlätta dessa personliga uppgifter?

I den kontakt som begärs krävs att
nos facilite algunos datos de contacto para poder dirigirnos a usted para poder
prestarle el servicio que nos solicita.

¿Cuáles
son las consecuencias de no hacerlo?

Om du inte underlättar för oss att ta del av minsta möjliga kontaktuppgifter, nej
será imposible e inviable atenderle.

¿Cómo he
fått tillgång till dina personuppgifter?

De erhållna uppgifterna har inte tillhandahållits oss
directamente.

¿A qué
destinatarios se comunicarán sus datos personales?

Det finns ingen förutsedd cesion av data, men
rättslig förpliktelse.

¿Cuáles
Vilka är dina rättigheter när jag använder dina personuppgifter?

Alla som är intresserade kan begära att få ägarkursen
de los siguientes derechos:

 

Derecho de
acceso:

Den intresserade har rätt att få en bekräftelse på om han eller hon behandlas på följande sätt
inga personliga uppgifter som du känner till.

Derecho de
rectificación:
El
den berörda personen har rätt att få rättelse av sina personuppgifter
inexactos que le conciernan o incompletos.

Derecho de
supresión:

Den berörda parten har rätt att få tillgång till de personuppgifter som
le conciernan cuando los datos personales ya no sean necesarios en relación con
los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo.

Derecho de
begränsning:

Du kan begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, i vilket fall
caso únicamente los conservaría para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.

Derecho a
portabilidad de sus datos:

Därför kan du begära att dina automatiska personuppgifter
cedidos o transferidos a cualquier otra empresa que nos indique en un formato
estructurado, inteligible y automatizado.

Derecho de
återkalla samtycket:

Usted tendrá derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que
ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento antes de
su retirada.

Derecho de
oposición:

Den berörda personen har rätt att välja att inte låta sina uppgifter behandlas.

¿Cómo
Podrá ejercitar estos derechos?

Vi står till ditt förfogande om du begär att få
formularios donde podrá ejercitar estos derechos. Podrá solicitarnos en el
correo info@dumasdesign.eu indicándonos
el derecho que quiere ejercitar y le enviaremos el formulario correspondiente. 

Den som utövar sina rättigheter kan slutföra arbetet
med hjälp av ett meddelande som skickas till info@dumasdesign.eu

 ¿Quién puede ejercitar los derechos?

De berörda parternas rättigheter är personliga,
por lo tanto, serán ejercidos por el titular de los datos acreditando
debidamente su identidad. También podrá ejercerse a través de representación
legal aportando la representación del tercero debidamente acreditada.

¿Cuál será
nuestra obligación cuando ejercita alguno de los derechos?

Behandlingsansvarig måste bestrida
en begäran som i alla händelser ska besvaras oberoende av om det finns någon figur eller inte
Personuppgifter om den drabbade eller den som är intresserad av behandlingen.

I det fall att ansökan inte innehåller de
krav som är särskilt specificerade, ska den ansvariga för fakturan begära
subsanación de estos.

Behandlingsansvarig svarar på följande frågor
solicitudes en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud.
Denna tidsperiod kan förlängas med ytterligare två månader om det är nödvändigt, med beaktande av
cuenta la complejidad y el número de solicitudes. El responsable informará al interesado de
cualquiera de dichas prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción
de la solicitud, indicando los motivos de la dilación.

Derecho De Reclamación A La Autoridad De Control

Usted, podrá solicitar la tutela de derechos que no
hayan sido debidamente atendidos a la Agencia Española de Protección de datos.
Antingen via den elektroniska hemsidan på din webbportal (www.agpd.es), eller
mediante escrito dirigido a su dirección postal (C/Jorge Juan, 6,
28001-Madrid).

 

Carácter
Obligatorisk eller fakultativ information som tillhandahålls av användaren

Los Usuarios, mediante la
marcación de las casillas correspondientes y entrada de datos en los campos de
i kontaktformulären eller genom att skicka ett elektroniskt meddelande med en begäran om
information, godkänner uttryckligen och på ett fritt och oinskränkt sätt att deras uppgifter
son necesarios para atender su petición, por parte del prestador. El Usuario
garantiza que los datos personales facilitados son veraces y se hace
responsible de comunicar cualquier modificación de los mismos.

 

¿Qué
información recopilamos?

I allmänhet kan du använda webbplatsen utan att underlätta
ingen information av personlig karaktär.

Det finns kanaler på vår webbsida där du kan se
kan sätta sig i kontakt med oss. När vi ber om information, kommer vi att
Användaren garanterar autenticitet, exakthet och sanningsenlighet i all information
som underlättar för oss, och som gör det möjligt för oss att hålla våra uppgifter uppdaterade
personlig karaktär som gör det lättare för oss att svara på samma sätt som de andra, i alla
ögonblicket, till sin verkliga situation. El Usuario será el único responsable de las
manifestaciones falsas o inexactas y de los perjuicios que las mismas pudieran
causar.

¿Qué
medidas adoptamos para mantener segura su información?

Tillämpar tekniska och fysikaliska metoder som är rimliga
för att skydda den information som vi samlar in via webbplatsen.

Ändringar av den nuvarande dataskyddsinformationen.

Vdm International Iberica Spain 2018, S.L. se reserva el derecho a modificar su
Policy för dataskydd i enlighet med tillämplig lagstiftning i varje land
Varje ändring av denna policy kommer att offentliggöras på webbplatsen
webb.