Villkor och bestämmelser

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖPET

1.- SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE
1.1.- De föreliggande allmänna köpvillkoren (nedan kallade "köpvillkoren") har som målsättning att reglera den juridiska relation som uppstår vid onlineköp av produkter via webbsidan www.dumasdesign.eu (nedan kallad "WEBBPLATSEN"), vilka kan köpas av varje användare som uppfyller de villkor som anges i dessa köpvillkor.
1.2.- De nuvarande KONDIKTIONERNA har en giltighetstid på obestämd tid och gäller för alla köp som görs på webbplatsen.
1.3.- Den person som handlar via SITIO WEB (nedan kallad "KLIENTEN"), kommer att vara bunden av vad som anges i dessa KONDIKTIONER, varför han inte behöver utföra några beställningar om han inte är införstådd med någon av dess villkor. Dessutom gäller för köp av produkter via SITIO WEB vad som anges i den juridiska försäkran och i sekretesspolicyn som finns publicerade i denna.
1.4.- La compra online de los productos ofertados a través de este SITIO WEB está disponible tanto para para personas físicas mayores de edad que reúnan la condición de consumidores o usuarios, como para personas físicas que actúen por sí mismas o en representación de personas jurídicas con un propósito relacionado con su actividad empresarial o profesional. Al aceptar estas CONDICIONES durante el proceso de compra, el CLIENTE declara y garantiza que cumple dichos requisitos. Durante el proceso de compra se solicitará al CLIENTE que indique si realiza el pedido como consumidor, para fines personales o no profesionales, o con un propósito relacionado con su actividad empresarial o profesional.
1.5.- KUNDEN är ensam ansvarig för riktigheten i alla uppgifter som han eller hon lämnar via formulären online på WEBBPLATSEN.
1.6.- Los pedidos podrán formalizarse en cualquiera de los idiomas en los que las presentes condiciones estén disponibles en este SITIO WEB.

2.- IDENTIFIERING AV TJÄNSTELEVERANTÖREN I INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH PRODUKTFÖRSÄLJAREN
2.1.- Titeln på webbplatsen som tillhandahåller tjänsten för onlineförsäljning av produkter är VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, S.L. (en adelante, EMPRESA o nosotros), provisto de CIF: B42594853, vars adress och kontaktuppgifter är de följande:
- Postadress: Calle Isaac Peral 3 Benissa 03720 Alicante Spanien
- Elektronisk adress: info@dumasdesign.eu
- Teléfono: +34 694 493 476


2.2.- EMPRESA se reserva el derecho de modificar estas CONDICIONES en cualquier momento, sin que ell pueda afectar a las comprasas realizadas a través del SITIO WEB con anterioridad a la modificación. Es responsabilidad del CLIENTE revisar la versión vigente de las CONDICIONES antes de efectuar un pedido.
2.3.- Vi förbehåller oss rätten att neka och/eller återkalla åtkomsten till denna webbplats, vid varje tillfälle och utan föregående meddelande, till alla användare som inte följer dessa villkor.

3.- BESKRIVNING AV PRODUKTERNA, GEOGRAFISKT OMRÅDE OCH TILLGÄNGLIGHET
3.1.- De produkter som erbjuds till försäljning på denna webbplats är de som anges i varje ögonblick i "TIENDA", i enlighet med den beskrivning som finns tillgänglig av deras huvudsakliga egenskaper, vilket inkluderar [trädgårdsmöbler, bolsas de, dekorationer och accessoarer, olika colecciones av trädgårdsmöbler].
3.2.- Produkterna är endast tillgängliga för leverans till territoriet España (Península, baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) Unión Europea, resto de Europa (nedan kallat "TERRITORIO").
3.3.- Alla beställningar av produkter är beroende av att de är tillgängliga. Om produkten inte finns tillgänglig, oavsett vad som är orsaken, visas på webbplatsen indikationen "finns inte på lager", "finns inte på lager" eller liknande. Om däremot webbplatsen inte informerar om att produkten inte finns tillgänglig, trots att den finns på lager, tar vi kontakt med kunden för att informera om denna omständighet och om den nya leveranstiden, eller för att i ditt fall erbjuda dig en alternativ produkt eller annullering av beställningen med återbetalning av det belopp som du har betalat.
3.4.- Vi förbehåller oss rätten att återkalla vilken produkt som helst från denna webbplats vid vilken tidpunkt som helst, samt att ändra och uppdatera vår produktkatalog.
4.- FÖRFARANDE VID KÖP
4.1.- För att göra en beställning på webbplatsen kan kunden registrera sig i förväg genom att klicka på "REGISTRO" och i rutan "Crear cuenta" skapa ett konto med sitt namn och sin apeldos, sin elektroniska postadress och en valknapp. När kontot är skapat kan kunden påbörja inköpsprocessen med hjälp av det urval av produkter som finns i avsnittet TIENDA, som förklaras nedan. Skapandet av ett kundkonto gör det möjligt att underlätta framtida inköp och få tillgång till särskilda erbjudanden.
Om du inte registrerar dig kan du som kund på samma sätt göra beställningar, vilket innebär att du först väljer ut de produkter och enheter du vill ha i avsnittet "TIENDA" och sedan lägger till dem på din carrito genom att trycka på knappen "AÑADIR AL CARRITO". När du har gjort ditt val kan du klicka på knappen "VER CARRITO" för att fortsätta köpa produkten.
4.2.- När kunden har anslutit sig till Carrito kan denne granska detaljerna för alla produkter som har lagts till på samma sätt och, i förekommande fall, ändra eller ta bort motsvarande uppgifter.
4.3.- Efter valideringen av den gjorda urvalet ska kunden trycka på knappen "TRAMITAR PEDIDO" och därefter fylla i de begärda personuppgifterna, oavsett om det är en inbjudan eller en iniciando-session med sitt klientkonto som redan har registrerats. När du anger önskad leveransriktning visas de tillämpliga transportkostnaderna, eller så kan du välja att hämta hem en vara, om det inte finns några tillämpliga transportkostnader.
4.4.- Därefter väljer kunden betalningsmedlet för sitt val bland de som finns tillgängliga på webbplatsen. Därefter begärs postadressen för utskick av fakturan, som kan sammanfalla med den önskade leveransadressen, även om kunden väljer att skicka fakturan till vårt kontor i Calle Isaac Peral 3 Benissa 03720 Alicante Spanien. Därefter anger kunden genom markering av kassakontrollen om han vill spara betalningsinformationen för att kunna göra framtida köp snabbare.
Därefter ska du trycka på märket på höljet för att godkänna dessa villkor och slutligen trycka på knappen "PEDIDO CON OBLIGACIÓN DE PAGO".
4.5.- Efter att ha genomfört köpet får kunden ett elektroniskt meddelande som bekräftar det genomförda köpet (nedan kallat "CONFIRMACIÓN DE PEDIDO"). Om kunden inte får CONFIRMACIÓN DE PEDIDO inom 24 timmar efter att köpet genomförts, ska han eller hon kontakta kunden via det elektroniska meddelandet info@dumasdesign.eu
4.6.- Junto con el envío del pedido se hará entrega al CLIENTE de la factura en soporte papel. En tal caso, le remitiremos la factura electrónica a su dirección de correo electrónico o, en caso de haberse registrado como cliente, podrá descargarla directamente accediendo a su cuenta.
4.7.- Det elektroniska dokument där avtalet ingås kommer att arkiveras av EMPRESA, och kunden kan få tillgång till det genom att begära det via vårt elektroniska postadress info@dumasdesign.eu
5.- ENTREGA
5.1.- Förutom i de fall där det förekommer omständigheter som är olämpliga eller extraordinära, kommer beställningen att skickas inom en tidsfrist på mellan 3 och 7 dagar inom rimliga tidsfrister, beroende på destinationsorten i TERRITORIO, från det ögonblick då beställningen gjordes och i alla fall inom en maximal tidsfrist på 30 dagar från det datum då beställningen bekräftades. Om vi inte kan genomföra beställningen inom den angivna tidsfristen kommer vi att kontakta oss för att ange när vi kan genomföra beställningen.
Dicho plazo no incluye sábados, domingos y festivos, realizándose las entregas únicamente de lunes a viernes.
5.2.- För att optimera mellanlagringsprocessen ska den postadress som kunden anger vara en adress där mellanlagringen kan utföras inom den normala arbetstiden. Vi har inget ansvar för fel eller oegentligheter som uppstår vid mellanlagringen, när den mellanlagringsadress som kunden anger inte stämmer överens med den önskade mellanlagringsadressen eller när det inte är möjligt att utföra mellanlagringen av beställningen på grund av kundens försummelse.
5.3.- A efectos de las presentes CONDICIONES, se entenderá que se ha producido la entrega o que el pedido ha sido entregado en el momento en que el CLIENTE o un tercero indicado por el CLIENTE adquiera la posesión material del producto objeto del pedido, lo que se acreditará mediante la firma de la receptionción del mismo en la dirección de entrega convenida o, en caso de indisponibilidad del destinatario en el lugar de entrega convenido, en la fecha de intento de entrega consignada por el servicio de transporte encargado de la entrega.
5.4.- Vid leverans av ett pedido som uppvisar synliga defekter på utsidan av emballaget, behöver kunden inte fastställa att albarán är i enlighet med kraven, utan istället göra en reklamation till transportföretaget och meddela detta via den elektroniska adress som anges på info@dumasdesign.eu

6.- ÖVERFÖRING AV RISKER OCH ÄGANDERÄTT TILL PRODUKTER
6.1.- Riskerna för produkterna överförs till kunden från och med det ögonblick då de tas emot eller, om detta inte är möjligt på grund av orsaker som kan tillskrivas kunden, från och med det ögonblick då de tas emot på den plats där de tas emot på lämpligt sätt.
6.2.- Kunden förvärvar äganderätten till produkterna när vi har mottagit den fullständiga betalningen för alla kostnader som är hänförliga till dessa, inklusive avgifter för leverans, eller vid tidpunkten för leveransen om denna skedde vid en senare tidpunkt.

7.- PRIS OCH PRISUPPGIFT
7.1.- Förutom i händelse av felmeddelande, är de priser som gäller för varje produkt de som anges på SITIO WEB vid tidpunkten för beställningen, inklusive gällande IVA som gäller vid varje tidpunkt.
7.2.- Los gastos de envío que sean aplicables se mostrarán en el SITIO WEB antes de iniciar el proceso de pago. Dichos gastos pueden variar regularmente en función de las tarifas aplicadas por los diferentes transportistas para cada destino. No obstante, las tarifas orientativas son:
España:
Resto del mundo7.3.- Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna på våra produkter, men eventuella ändringar påverkar inte de pedidos som vi har skickat en CONFIRMACIÓN DE PEDIDO till.
7.4.- Kunden kan genomföra betalningen med någon av de metoder som anges nedan:
- Transferencia bancaria a la siguiente cuenta abierta por EMPRESA en el Banco Sabadell al número de cuenta ES43 0081 1194 4700 0106 7510 (IBAN).
- Debit- eller kreditkort via en säker plattform som drivs av Banco Sabadell
- PayPal

7.5.- För att införa uppgifterna i en tarjeta måste kunden vara sin lagliga innehavare och ha rätt att använda den. Kunden har ansvaret för att alla uppgifter som lämnas med syftet att köpa produkter är korrekta.
7.6.- El SITIO WEB utiliza el protocolo de comunicación seguro https y dispone de certificado de seguridad válido, garantizando la transmisión segura de la información mediante el cifrado de la misma. EMPRESA dispondrá no de los datos financieros del CLIENTE.

8.- DERECHO DE DESISTIMIENTO
8.1.- I enlighet med gällande lagstiftning kan den kund som köper våra produkter som konsument eller användare, utan krav på motivering, avbeställa varan inom en period av 14 dagars normal tid räknat från den dag då produkten levererades och kunden, eller en tredje person som av kunden utpekas som en annan än transportören, får tillgång till varan.
8.2.- För att utöva rätten till avbeställning måste kunden meddela oss sitt beslut om avbeställning av uppdraget genom att skicka in ett meddelande om att avbeställningen inte är giltig, genom att skicka det till vår elektroniska postadress: info@dumasdesign.eu. För detta meddelande kan kunden också använda sig av formuläret för avbeställning som kan hämtas AQUÍ, även om det inte är obligatoriskt att använda det.
För att fullfölja avbeställningstiden måste du se till att meddelandet om att klienten utövar denna rättighet skickas innan den motsvarande tiden löper ut.
8.3.- En caso de desistimiento por parte del CLIENTE, le devolveremos todos los pagos recibidos por el pedido afectado, incluidos los gastos de entrega (con la excepción de los gastos adicionales resultantes de la elección por su parte de una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos costosa de entrega ordinaria que ofrezcamos), sin ninguna demora indebida y, en todo caso, a más tardar 14 días naturales a partir de la fecha en la que el CLIENTE nos informe de su decisión de desistir del contrato. Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por el CLIENTE para la transacción inicial, a no ser que el CLIENTE haya dispuesto expresamente lo contrario y siempre que el CLIENTE no incurra en ningún gasto como consecuencia del reembolso.
Vi kan återkalla återbetalningen så snart vi har mottagit produkten eller så snart kunden har visat upp ett bevis på att produkten har levererats, beroende på vilket villkor som uppfylls först.
8.4 - Om kunden har mottagit den produkt som är föremål för reklamationen, ska kunden överlämna eller direkt överlämna produkten till EMPRESA i den postadress som anges ovan, utan någon som helst skuld och, i varje enskilt fall, senast inom 14 dagar från den dag då vi meddelade vårt beslut om att avbeställa reklamationen. Tidsfristen anses vara uppfylld om överlämnandet av produkten sker innan vi har avslutat tidsfristen.
KUNDEN ska stå för den direkta kostnaden för leverans av produkterna.
8.5.- Kunden är endast ansvarig för värdeminskningen på produkterna till följd av en annan hantering än den som krävs för att återställa produkternas naturlighet, egenskaper och funktion.
De produkter som är föremål för reklamation måste vara i perfekt skick och får inte ha använts av kunden.
8.6.- I enlighet med gällande lagstiftning gäller inte rätten att begära återkallelse i följande fall :
a) El suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados tras la entrega.
b) Pedidos realizados por CLIENTES que no reúnan la condición de consumidores o usuarios.
9.- INGEN ÖVERENSSTÄMMELSE MELLAN PRODUKTER
9.1.- EMPRESA svarar gentemot kunden på alla brister i överensstämmelse som finns vid tidpunkten för leverans av produkten, och kunden kan kräva att dessa brister åtgärdas, att priset sänks eller att avtalet löses. I alla dessa fall kan kunden dessutom kräva ersättning för skador och olägenheter, om så krävs.
9.2.- I de fall då kunden anser att den levererade produkten inte överensstämmer med avtalet vid tidpunkten för leveransen, ska kunden omedelbart kontakta oss via vår elektroniska kontaktadress info@dumasdesign.eu och ange de identifierande uppgifterna för den begäran som han hänvisar till samt ange skälet till att produkten inte överensstämmer med avtalet.
När vi har mottagit meddelandet kommer vi att kontakta kunden så snart som möjligt för att återfå den produkt som är föremål för reklamationen, även om kunden inte gör det, i båda fallen på våra bekostnad.
9.3.- Efter återlämnande eller mottagande av produkten gör vi en noggrann undersökning, varefter vi meddelar kunden via ett elektroniskt meddelande så snart som möjligt, och gör en uppskattning av kundens reklamation. I bekräftande fall kan kunden som uppfyller villkoren som förbrukare eller användare välja mellan att avhjälpa bristen på överensstämmelse, sänka priset eller lösa avtalet.
Om KLIENTEN väljer att avhjälpa bristande överensstämmelse med produkten, har denne rätt att välja mellan reparation och utbyte, såvida inte ett av dessa alternativ är uppenbart omöjligt eller medför oskäliga kostnader för EMPRESA.
I alla fall är de korrigeringsåtgärder som EMPRESA vidtar för att få produkten att överensstämma med kraven kostnadsfria för kunden, inklusive kostnader för leverans, transport, arbetstid och material. Dessa åtgärder kommer att vidtas inom rimlig tid och utan större olägenheter för kunden, från det ögonblick då kunden informeras om bristande överensstämmelse.
9.4.- I de fall och enligt de kriterier som anges i gällande lagstiftning om försvar av konsumenter och användare, kan den kund som uppfyller villkoren för konsument eller användare välja mellan att lösa avtalet eller att återkräva priset.
Alla återbetalningar på grund av sänkning av priset eller upplösning av avtalet utförs av EMPRESA inom 14 dagar från den tidpunkt då EMPRESA har informerats om CLIENTENS beslut att återkalla motsvarande rättigheter. Återbetalningen utförs med samma betalningsmedel som CLIENTEN använder, även om parterna uttryckligen avtalar om ett annat betalningsmedel och så länge det inte medför någon extra kostnad för CLIENTEN.
No obstante, lo indicado en el párrafo anterior, en caso de resolución del contrato el plazo para el reembolso empezará a contar a partir de la retirada de los productos, la recepción de estos o, en su caso, de una prueba aportada por el CLIENTE de que los ha devuelto.
9.5.- Om produktens bristande överensstämmelse i leveransögonblicket reklameras av en kund som agerar med ett syfte som är relaterat till sin yrkesmässiga eller professionella verksamhet, kommer EMPRESA att så snart som möjligt vidta åtgärder för att återvinna produkten. Därefter kommer vi att undersöka den bristande överensstämmelse som reklameras av kunden och meddela kunden om reklamationen godtas eller inte.
Om EMPRESA godkänner att reklamationen godkänns, meddelar vi kunden om vi väljer att reparera eller byta ut produkten för att få den att överensstämma med kraven. I samtliga fall är de korrigeringsåtgärder som EMPRESA vidtar för att få produkten att överensstämma med kraven kostnadsfria för kunden.
På samma sätt kan parterna komma överens om att sänka priset eller lösa avtalet med återbetalning av det uteblivna priset.

10.- JURIDISK GARANTI OCH ANSVAR
10.1.- Om kunden ingår avtal som konsument och användare, svarar vi för de brister i överensstämmelse som föreligger vid tidpunkten för leverans av produkterna och som kommer att åtgärdas inom en period på tre år efter leverans.
Om kunden ingår ett avtal med ett syfte som är relaterat till hans eller hennes yrkesmässiga eller affärsmässiga verksamhet, svarar vi för de fel i överensstämmelsen hos produkterna som upptäcks under en period på 3 år från det att de levererades.
10.2.- EMPRESA skickar till kunden som begär att produkten ska ställas till förfogande en skriftlig redogörelse för att produkten har ställts till förfogande, i vilken anges tidpunkten för överlämnandet och den bristande överensstämmelse som är orsaken till reklamationen, samt för överlämnandet av produkten som har ställts till förfogande, i vilken anges tidpunkten och beskrivningen av den vidtagna korrigeringsåtgärden
11.- ÄNDRINGAR/AVVECKLINGAR
11.1.- Om kunden vill byta ut en köpt produkt på grund av färgpreferens eller annan anledning till att produkten inte överensstämmer med kraven, kan kunden meddela oss detta så snart som möjligt efter att ha fått begäran, via vår elektroniska adress info@dumasdesign.eu. I så fall bekräftar vi så snart som möjligt om bytet kommer att ske eller inte, beroende på hur tillgänglig produkten är och vilket byte som begärs. Vi kan inte garantera byte av den produkt som begärs.
11.2.- I alla fall är bytet av produkten villkorat till att kunden återlämnar den produkt som ursprungligen förvärvades i perfekt skick, inom 14 dagar från den dag då vi bekräftar att det begärda bytet ska utföras. Kunden ska stå för alla kostnader för bytet av produkten.

12.- HANTERING AV REKLAMATIONER
12.1.- KUNDEN kan be oss att skicka sina frågor eller reklamationer via vårt elektroniska postadressnummer info@dumasdesign.eu. Vi kommer att besvara dessa frågor eller reklamationer så snabbt som möjligt.
12.2.- Vi informerar även kunden som är konsument eller användare om att denne, i enlighet med EU:s förordning nr 524/2013 från Europaparlamentet och rådet, har rätt att begära en utomrättslig lösning av tvister som rör konsumtion, genom att använda denna metod på webbplatsen https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13.- SKYDD AV PERSONUPPGIFTER
EMPRESA, som ansvarig för behandlingen, kommer att behandla de uppgifter som tillhandahålls av kunden under onlineköpet av produkter med målet att genomföra den administrativa och ekonomiska förvaltningen av detta köp, inklusive facturación, cobro och de operationer som är relaterade till dess genomförande, samt för förvaltningen av kundkontot. Du kan läsa mer information om behandlingen av personuppgifter i vår integritetspolicy.

14.- TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH JURISDIKTION
14.1.- Förhållandet mellan EMPRESA och KUNDEN som härrör från genomförandet av beställningar via denna WEBBPLATS regleras av den spanska lagstiftningen.
14.2.- Las partes se someten, a su elección, para la resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales competentes del domicilio del CLIENTE, siempre que el mismo actúe como consumidor o usuario. En caso contrario, la sumisión será a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de DENIA
Konsumenterna kan också framföra sina klagomål via den plattform för lösning av tvister i realtid som inrättats genom förordning (EU) nr 524/2013 och som finns på följande webbadress: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Senaste uppdatering: ABRIL 2022