Privacybeleid

 

PRIVACYBELEID van www.dumasdesign.eu

In overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming, de Europese Verordening 2016/679 (RGPD) en de organieke wet 3/2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (LOPD), communiceren we hieronder de behandeling die we uitvoeren jouw gegevens:

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Kop:   Vdm International Iberica Spanje 2018, SL

Adres: Calle Isaac Peral 3 Benissa 03720 Alicante

CIF: B42594853

E-mailadres: info@dumasdesign.eu

Telefoon: 694493 476

gegevens: Geregistreerd in het handelsregister van Alicante, volume 4149, folio 136, sectie 8, HA 161523, I/A 2

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens? Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden en legitimaties:

Als gebruiker van het internet (contactformulier / e-mails verzonden naar de e-mailadressen die op de pagina verschijnen): uw gegevens worden gebruikt om te reageren op uw verzoeken om informatie, opmerkingen of suggesties, via het contactgedeelte of de e-mailadressen die op onze pagina verschijnen en om de communicatie te onderhouden met de belanghebbende. Legitimatie: Toestemming/aanvraag voor precontractuele maatregelen (aanvraag van een offerte of specifieke informatie over een product of dienst) in overeenstemming met Art. 6.1.a) en Art.6.1. b) van respectievelijk de RGPD.

Als abonnee van het bulletin of de nieuwsbrief: Wij gebruiken uw e-mailadres om u informatie te sturen over branchenieuws, diensten, activiteiten, promoties en verantwoorde aanbiedingen. In het geval dat u zich heeft geabonneerd op de nieuwsbrief of het verzenden van promotionele informatie heeft geaccepteerd, informeren wij u dat wij onze campagnes en verzendingen monitoren, door de activiteit van hun ontvangers te analyseren (het openen van de verzonden e-mails, het klikken op de links in de e-mails enz.) Legitimatie: Behandeling uitgevoerd op basis van toestemming van de belanghebbende Art. 6.1.a) van de RGPD

Als volger op sociale netwerken: De gegevens die u aan het sociale netwerk heeft verstrekt, worden gebruikt om onze accounts onderling op te volgen en om u altijd te kunnen contacteren via het gekozen sociale netwerk. Wij beheren de communicatie via hen in overeenstemming met de algemene voorwaarden van elk sociaal netwerk. U ontvangt de informatie altijd via het betreffende sociale netwerk en zolang u volger bent van de persoon die daarvoor verantwoordelijk is. Elk van deze sociale netwerken heeft zijn eigen algemene voorwaarden en zijn entiteiten buiten ons. Legitimatie: Behandeling uitgevoerd op basis van toestemming van de belanghebbende Art. 6.1.a) van de RGPD

Als geregistreerde gebruiker: De gegevens die via het registratieformulier worden verstrekt, worden verwerkt om een ​​account aan te maken voor registratie als geïdentificeerde gebruiker, waarmee u aankopen/bestellingen op onze website kunt doen en uw gegevens kunt onthouden bij toekomstige aankopen. /orders, stroomlijn uw aankoopproces, krijg toegang tot uw bestelinformatie en volg de status ervan. Legitimatie: de behandeling is noodzakelijk voor de toepassing, op verzoek van de belanghebbende, van precontractuele maatregelen in overeenstemming met art. 6.1 b) van de AVG

 

 

Als klant: Uw gegevens worden gebruikt voor het beheer van de relatie als klant van ons bedrijf, evenals voor online aankopen en het daaruit voortvloeiende economische beheer. Legitimatie: gebaseerd op de contractuele relatie Art.6.1. b) en naleving van wettelijke verplichtingen op economisch en fiscaal gebied Art. 6.1.c) van de RGPD

Als leverancier: Uw gegevens worden gebruikt voor het beheer van de relatie als leverancier van ons bedrijf, evenals voor het daaruit voortvloeiende economische beheer. Legitimatie: gebaseerd op de contractuele relatie Art.6.1. b) en naleving van wettelijke verplichtingen op economisch en fiscaal gebied Art. 6.1.c) van de RGPD

HOE LANG BEWAAR IK UW PERSOONSGEGEVENS?

De persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden bewaard zolang onze contractuele of commerciële relatie voortduurt. Vanaf de datum van beëindiging van onze contractuele of commerciële relatie worden uw gegevens echter bewaard:

Zolang de gevraagde relatie voortduurt of u uw toestemming intrekt, zullen wij deze naar behoren geblokkeerd houden om te voldoen aan mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de verwerking van uw persoonlijke gegevens gedurende maximaal 3 jaar.

Als klant of leverancier: Vier jaar voor fiscale doeleinden: De boekhoudkundige boeken en andere verplichte registratieboeken volgens de toepasselijke belastingregels (IRPF, BTW, IS, enz.). Artikelen 66 tot en met 70 Algemene Belastingwet. Zes jaar voor commerciële doeleinden: boeken, correspondentie, documentatie en bewijsstukken, uitgegeven en ontvangen facturen, contracten, bankdocumenten, enz.). Kunst. 30 Wetboek van Koophandel.

Als gebruiker van internet: Bewaard totdat het doel ervan is bereikt of totdat de gegeven toestemming wordt ingetrokken.

Als abonnee van het bulletin of de nieuwsbrief: Ze worden bewaard totdat u de gegeven toestemming intrekt.

Als volger van sociale media: Ze worden bewaard totdat u de gegeven toestemming intrekt. Ontvolg ons of markeer dat je me niet meer leuk vindt.

Als geregistreerde gebruiker: Totdat u ons laat weten dat u uw registratie als klant wilt verwijderen.

Bestaat er een verplichting om deze persoonsgegevens te verstrekken?

Bij het gevraagde contact is het noodzakelijk dat u ons enkele contactgegevens verstrekt, zodat wij u kunnen aanspreken en de door u gevraagde dienst kunnen verlenen.

Wat zijn de gevolgen als je het niet doet?

Als u ons niet de minimale contactgegevens verstrekt, zal het niet onmogelijk en onhaalbaar zijn om u van dienst te zijn.

Hoe heb ik uw persoonlijke gegevens verkregen?

De verkregen gegevens zijn niet rechtstreeks door u verstrekt.

Aan welke ontvangers worden uw persoonsgegevens meegedeeld?

Er is geen geplande overdracht van gegevens, behoudens wettelijke verplichting.

Wat zijn uw rechten als u mij uw persoonsgegevens verstrekt?

Elke belanghebbende partij kan verzoeken om de uitoefening van de volgende rechten:

 

Recht op toegang: De belanghebbende heeft het recht om bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt.

Recht op rectificatie: De belanghebbende heeft het recht om de rectificatie te verkrijgen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die hem betreffen.

Recht op verwijdering: De belanghebbende heeft het recht om de verwijdering van de persoonsgegevens die hem betreffen te verkrijgen wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

Recht op beperking: U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, in welk geval deze alleen worden bewaard voor de uitoefening of verdediging van claims.

Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens: Daarom kunt u verzoeken dat uw geautomatiseerde persoonlijke gegevens worden toegewezen of overgedragen aan een ander bedrijf dat u ons aangeeft, in een gestructureerd, begrijpelijk en geautomatiseerd formaat.

Recht om toestemming in te trekken: U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit de wettigheid van de behandeling op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan aantast.

Recht van oppositie: De belanghebbende heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens.

Hoe kunt u deze rechten uitoefenen?

Wij stellen u desgevraagd de formulieren ter beschikking waarop u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt ons een verzoek sturen via info@dumasdesign.eu onder vermelding van het recht dat u wilt uitoefenen en wij sturen u het bijbehorende formulier toe.

De uitoefening van rechten kan plaatsvinden door middel van communicatie gericht aan de e-mail info@dumasdesign.eu

Wie kan de rechten uitoefenen?

De rechten van de betrokken partijen zijn zeer persoonlijk en zullen daarom worden uitgeoefend door de eigenaar van de gegevens, waarbij hun identiteit naar behoren wordt erkend. Het kan ook worden uitgeoefend via juridische vertegenwoordiging door middel van een naar behoren geaccrediteerde vertegenwoordiging van de derde partij.

Wat is onze verplichting als u een van de rechten uitoefent?

De persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling moet in ieder geval gehoor geven aan het verzoek dat aan hem gericht is, ongeacht of de persoonsgegevens van de betrokkene of geïnteresseerd in zijn behandelingen verschijnen.

Indien het verzoek niet aan de gestelde eisen voldoet, moet de persoon die voor het dossier verantwoordelijk is, om correctie ervan verzoeken.

De verwerkingsverantwoordelijke zal binnen een maand na ontvangst van het verzoek op verzoeken reageren. Deze termijn kan indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. De verantwoordelijke persoon zal de belanghebbende binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen van deze verlengingen, met vermelding van de redenen voor de vertraging.

Recht van claim bij de controleautoriteit

U kunt verzoeken om de bescherming van rechten die niet naar behoren zijn behandeld door het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming. Hetzij via het elektronische hoofdkantoor van het webportaal (www.agpd.es), hetzij door te schrijven naar het postadres (C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).

 

Verplicht of optioneel karakter van de door de gebruiker verstrekte informatie

Door de overeenkomstige vakjes aan te vinken en gegevens in te vullen in de velden van de contactformulieren, of door een e-mail te sturen waarin om informatie wordt gevraagd, aanvaarden de Gebruikers uitdrukkelijk, vrij en ondubbelzinnig dat hun gegevens nodig zijn om aan hun verzoek te voldoen. , door de aanbieder. De Gebruiker garandeert dat de verstrekte persoonlijke gegevens waar zijn en is verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele wijzigingen daarin.

 

Welke informatie verzamelen we?

Over het algemeen kunt u de Website gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken.

Er zijn kanalen op onze website waar u contact met ons kunt opnemen. Wanneer u informatie bij ons opvraagt, garandeert de gebruiker de authenticiteit, nauwkeurigheid en waarheidsgetrouwheid van alle informatie die u ons verstrekt, waarbij hij zich ertoe verbindt de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt actueel te houden, zodat deze te allen tijde in overeenstemming zijn met uw werkelijke situatie. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor valse of onnauwkeurige verklaringen en voor de schade die deze kunnen veroorzaken.

Welke stappen ondernemen we om uw gegevens veilig te houden?

We passen redelijke technische en fysieke maatregelen toe om de informatie die we via de Website verzamelen te beschermen.

Wijzigingen van deze gegevensbeschermingsinformatie.

Vdm International Iberica Spain 2018, SL behoudt zich het recht voor om haar gegevensbeschermingsbeleid op elk moment te wijzigen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Elke wijziging van genoemd beleid zal op de website worden gepubliceerd.

 


Wijzigingen van deze gegevensbeschermingsinformatie.

Vdm International Iberica Spanje 2018, S.L. behoudt zich het recht voor om haar gegevensbeschermingsbeleid op elk moment te wijzigen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Elke wijziging van genoemd beleid zal op de website worden gepubliceerd.