Juridische mededeling

Juridische kennisgeving www.dumasdesign.eu

 1. Legale informatie

In overeenstemming met de informatieplicht vastgelegd in artikel 10 van Wet 34/2002, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeren wij u dat de eigenaar van het webdomein www.dumasdesign.eu VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL is. , waarvan de identificatie- en contactgegevens als volgt zijn:

Kop:   Vdm International Iberica Spanje 2018, SL

Adres: Calle Isaac Peral 3 Benissa 03720 Alicante

CIF: B42594853

E-mailadres: info@dumasdesign.eu

Telefoon: 694493 476

gegevens: Geregistreerd in het handelsregister van Alicante, volume 4149, folio 136, sectie 8, HA 161523, I/A 2

 

 1. Voorwerp en toepassingsgebied

2.1.- Deze juridische kennisgeving stelt de algemene gebruiksvoorwaarden vast die de toegang, navigatie en gebruik van de website VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL (hierna WEBSITE) regelen, evenals de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het gebruik van de inhoud ervan. Bovendien kan het aanbieden van bepaalde diensten of activiteiten in het kader van de WEBSITE ook onderworpen zijn aan andere bijzondere voorwaarden die kunnen worden vastgesteld en die, indien van toepassing, de algemene gebruiksvoorwaarden van deze Juridische Kennisgeving vervangen, aanvullen en/of wijzigen.

2.2.- Deze WEBSITE is een dienst die VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL beschikbaar stelt aan internetgebruikers voor informatieve doeleinden, waarbij zij op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving alle wijzigingen kan aanbrengen die zij passend acht in het ontwerp, de configuratie en de inhoud.

2.3.- De toegang tot en het gebruik van deze WEBSITE schrijft aan de bezoeker de toestand van GEBRUIKER toe en impliceert zijn volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding, vanaf genoemde toegang en/of gebruik, van alle gebruiksvoorwaarden die VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018 , SL is opgenomen in deze juridische kennisgeving, in de versie die is gepubliceerd op het moment dat u deze opent. In deze zin wordt GEBRUIKER opgevat als de persoon die toegang heeft tot de diensten en activiteiten die op de WEBSITE zijn ontwikkeld, deze bekijkt, gebruikt of eraan deelneemt.

2.4.- De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de WEBSITE correct te gebruiken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, goede trouw, openbare orde, verkeersgebruik en deze juridische kennisgeving, in reactie op VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL en jegens derden voor eventuele schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van het niet nakomen van de genoemde verplichting.

 1. Toegang tot en gebruik van de Website

3.1.- De toegang tot deze WEBSITE is gratis en gratis, behalve met betrekking tot de kosten van verbinding met het telecommunicatienetwerk dat wordt aangeboden door de operator die door elke GEBRUIKER is gecontracteerd.

3.2.- De GEBRUIKER aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de WEBSITE. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud.

 

 

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe gepast, zorgvuldig en wettig gebruik te maken van de inhoud en diensten die VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL via de WEBSITE aanbiedt, wat inhoudt, bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot, het niet gebruiken ervan om:

 1. Gebruik valse identiteiten of vervang de identiteit van andere gebruikers bij het gebruik van de WEBSITE of zijn diensten.
 2. Verspreid inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografische aard, waarin terrorisme wordt bepleit of de mensenrechten worden aangevallen.
 3. Schade veroorzaken aan de fysieke en logische systemen van VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL. , haar leveranciers of derden, computervirussen of andere fysieke en logische systemen introduceren die waarschijnlijk de bovengenoemde schade zullen veroorzaken.
 4. Probeer toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers en, waar nodig, deze te gebruiken en hun berichten te wijzigen of te manipuleren.
 5. De inhoud van de WEBSITE reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar stellen of op enige andere manier publiekelijk communiceren, transformeren of wijzigen, voor commerciële doeleinden, op welk medium en met welke technische middelen dan ook, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de betreffende website. Rechten.
 6. De inhoud en/of diensten die op deze WEBSITE worden gepresenteerd, introduceren of opnemen als een zakelijke of professionele activiteit.
 7. Het schenden van intellectuele of industriële eigendomsrechten die voortvloeien uit de inhoud van de Website.
 8. Gebruik deze WEBSITE, of de inhoud en/of diensten die ervan worden verkregen, voor activiteiten die in strijd zijn met de wet, de goede trouw of de openbare orde.

3.3.- VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL behoudt zich het recht voor om de toegang tot de WEBSITE op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken, evenals om de levering van een of alle diensten die via de WEBSITE worden aangeboden, te onderbreken, hetzij om technische redenen, veiligheid, of om welke andere reden dan ook.

 1. Bescherming van persoonlijke gegevens

4.1.- VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL verbindt zich ertoe persoonlijke gegevens te verwerken op een manier die de rechten van de eigenaren respecteert en te allen tijde in overeenstemming met de geldende voorschriften voor gegevensbescherming.

4.2.- In elk bestaand gegevensverzamelingsformulier op de WEBSITE wordt basisinformatie over gegevensbescherming permanent beschikbaar gesteld aan de GEBRUIKER, met betrekking tot de identificatie van de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling, de doeleinden van de behandeling en de rechten die kunnen worden uitgeoefend door de GEBRUIKER. geïnteresseerde partij, evenals een link naar aanvullende en gedetailleerde informatie over gegevensbescherming die is opgenomen in het privacybeleid van de WEBSITE. De uitdrukkelijke aanvaarding door de GEBRUIKER van het privacybeleid door het overeenkomstige vakje aan te vinken, is noodzakelijk om het formulier als voltooid te beschouwen en om het verzendproces te kunnen voltooien. De inhoud van het genoemde privacybeleid kan worden gewijzigd om het aan te passen aan wetswijzigingen die zich kunnen voordoen, evenals aan de criteria en standpunten van de controleautoriteiten.

 

4.3.- In het geval dat de GEBRUIKER vrijwillig een van de online gegevensverzamelingsformulieren invult die beschikbaar zijn op de WEBSITE, verbindt hij zich ertoe nauwkeurige en waarheidsgetrouwe gegevens te verstrekken en VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in deze gegevens. . Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de gegevens die in onze formulieren worden gevraagd noodzakelijk om uw verzoek te kunnen verwerken.

4.4.- Als een GEBRUIKER persoonlijke gegevens van derden verstrekt, is hij verplicht om met betrekking tot genoemde communicatie te voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming, en in het bijzonder de plichten van wettigheid van de behandeling en de plicht tot transparantie. Met betrekking tot de eigenaar van de persoonlijke gegevens in verband met de mededeling daarvan aan VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL, waarbij deze wordt vrijgesteld en gevrijwaard van elke aansprakelijkheid.

4.5.- Kinderen jonger dan 14 jaar mogen hun persoonlijke gegevens niet verstrekken via de WEBSITE, waarvoor de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van hun ouders of voogden vereist is. In ieder geval is deze WEBSITE niet gericht op minderjarigen.

 1. Intellectuele en industriële eigendom

5.1.- VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL is, op zichzelf of als rechtverkrijgende, de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van deze WEBSITE, evenals de elementen die daarin zijn opgenomen (bij wijze van voorbeeld afbeeldingen, geluid, audio , video, software of teksten; handelsmerken of logo's, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik ervan, enz.), eigendom van VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL of haar licentiegevers . Alle rechten voorbehouden.

5.2.- De reproductie, verspreiding, transformatie en openbare communicatie, inclusief de wijze waarop deze beschikbaar wordt gesteld, van de gehele of een deel van de inhoud van de WEBSITE voor commerciële doeleinden, op welk medium en met welke technische middelen dan ook, zijn uitdrukkelijk verboden. , zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL

5.3.- De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL te respecteren. U kunt de elementen van de WEBSITE bekijken en ze zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een andere fysieke drager. zolang het uitsluitend en uitsluitend voor uw persoonlijk en privégebruik is. De GEBRUIKER moet zich onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van enig beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat op de WEBSITE is geïnstalleerd.

 1. Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid

6.1.- De inhoud van deze WEBSITE is bedoeld voor informatieve doeleinden en voor het creëren van een communicatiekanaal met GEBRUIKERS, zonder dat de inhoud ervan kan worden beschouwd als uitputtend advies over welke kwestie dan ook. VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL garandeert niet volledig de toegang tot alle inhoud, noch de volledigheid, juistheid, geldigheid of tijdigheid ervan, noch de geschiktheid of bruikbaarheid ervan voor een specifiek doel. VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL sluit, voor zover toegestaan ​​door de wet, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit, bij wijze van voorbeeld en niet als beperking: fouten of weglatingen in de inhoud, gebrek aan beschikbaarheid van de WEBSITE, of de overdracht van virussen of kwaadaardige of schadelijke programma's in de inhoud. VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL verklaart echter dat het, binnen de mogelijkheden en de stand van de technologie, technische maatregelen heeft genomen om de werking van de WEBSITE te garanderen en het bestaan ​​en de overdracht van virussen en andere schadelijke componenten naar GEBRUIKERS te voorkomen. .

6.2.- VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat de GEBRUIKER maakt van de diensten en inhoud van de WEBSITE, noch voor de meningen die door GEBRUIKERS worden geuit via forums, chats, blogs of andere tools. van deelname. De GEBRUIKER erkent en aanvaardt dat het gebruik van de WEBSITE, evenals de diensten en inhoud ervan, op eigen risico en verantwoordelijkheid gebeurt.

6.3.- De GEBRUIKER is als enige verantwoordelijk voor de bijdragen en commentaren op deze WEBSITE en andere deelnametools, waarbij VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL zich het recht voorbehoudt om de bijdragen en opmerkingen die hij, naar eigen goeddunken, ongepast acht voor publicatie, ervan terug te trekken .

 1. Koppelingen

7.1.- In het geval dat de WEBSITE links of hyperlinks naar andere internetsites bevat, zal VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL geen enkele controle uitoefenen over genoemde sites en inhoud. VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL aanvaardt in geen geval enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites van derden, noch garandeert het de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, omvang, waarheidsgetrouwheid, wettigheid of geldigheid van enig materiaal of informatie. opgenomen in een van de genoemde hyperlinks of andere internetsites. In deze zin moeten de GEBRUIKERS, als zij effectieve kennis hebben van de onwettigheid van de activiteiten die worden uitgevoerd via deze gelinkte webpagina's van derden, onmiddellijk VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL op de hoogte stellen, zodat de toegangslink kan worden uitgeschakeld. naar dezelfde

7.2.- Evenzo zal het opnemen van enige vorm van link door VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL naar andere internetsites niet impliceren dat er enige vorm van relatie, associatie, samenwerking of afhankelijkheid bestaat tussen VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL en de eigenaar van de website van derden.

 1. Recht van uitsluiting

8.1.- VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL behoudt zich het recht voor om de toegang tot de WEBSITE en/of de inhoud en diensten die daarin worden aangeboden, zonder voorafgaande kennisgeving, te weigeren of in te trekken aan die GEBRUIKERS die deze algemene gebruiksvoorwaarden of de bijzonderheden die konden worden vastgesteld.

 1. Algemeen

9.1.- In geval van discrepantie tussen de bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden van elke specifieke dienst, prevaleren de bepalingen van laatstgenoemde.

9.2.- Indien een bepaling of inhoud van deze Juridische Kennisgeving geheel of gedeeltelijk nietig of niet-toepasselijk wordt verklaard door middel van een definitieve beslissing door een bevoegde rechtbank of tribunaal, heeft deze nietigheid of niet-toepassing geen invloed op de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden, die voor alle doeleinden geldig blijven.

9.3.- Het niet uitoefenen of uitvoeren door VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL van enig recht of bepaling vervat in deze gebruiksvoorwaarden houdt geen afstand van in, tenzij dit schriftelijk wordt erkend en goedgekeurd.

9.4.- VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, SL kan de hier bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk en op elk moment wijzigen, en genoemde wijzigingen zullen geldig zijn vanaf het moment van publicatie op de WEBSITE.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie

De relatie tussen VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, SL en de GEBRUIKER wordt beheerst door de bepalingen van de huidige Spaanse regelgeving. Voor de oplossing van elk conflict en, tenzij anders bepaald door de wet, onderwerpen beide partijen zich, waarbij zij uitdrukkelijk afstand doen van enig ander rechtsgebied, aan de rechtbanken en tribunalen van ALICANTE

Laatste update: APRIL 2022